Site banner

Hội đồng giáo dục Quốc phòng-Anh ninh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2016

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 cấp xã năm 2016. Ông Nguyễn Hoàng Thái - Huyện uỷ viên - Bí thư đảng uỷ xã, ông Trần Thanh Phương - Chỉ huy trưởng quân sự xã với hơn 50 học viên là chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của ấp và các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản trong toàn xã đến tham dự. Tại lớp tập huấn các học viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh gồm 6 chuyên đề : đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên. Qua lớp tập huấn này góp phần bồi dưỡng cho học viên một số nội dung cơ bản về Quốc phòng và an ninh, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm về quốc phòng và an ninh để tham gia vào sự nghiệp xây dựng củng cố nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Tin khác