Site banner

Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021tổ chức kỳ họp lần thứ 6

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, với sự tham dự 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các ngành, đoàn thể và đại biểu 02 cử tri ấp Chợ và ấp Căn cứ.

Tại kỳ họp các đại biểu nghe Ủy ban nhân dân xã  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và thông qua tờ trình dự toán thu chi ngân sách năm 2018, tờ trình kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; báo  cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã; thông báo của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; báo cáo tổng kết công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về điều chỉnh chương trình giám sát năm 2018 và tờ trình thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018; báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân về các ý kiến thảo luận của tổ đại biểu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp lần này có 2 ý kiến chất vấn xoay quanh các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2018, Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, Nghị quyết điều chỉnh chương trình giám sát năm 2018, Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2018./.

Tin khác