Site banner

Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2018

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh xã Mỹ Thạnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 cấp xã năm 2018.  Lớp tập huấn diễn ra 4 ngày (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) gồm 7 nội dung: chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; chuyên đề 2: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyên đề 4: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; chuyên đề 5: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh; Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề 6: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; và chuyên đề 7: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể xã ấp và quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản về kiến thức quốc phòng và an ninh để hoạt động công tác quốc phòng toàn dân một cách có hiệu quả, đảm bảo được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc vận động quần chúng nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới./.

Tin khác