Site banner

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân xã)                  

I. PHẦN THU: TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 LÀ 5.367.020.761 đồng (Năm tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai chục nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng). Trong đó:

1. Các khoản thu NS xã hưởng 100%:

540.543.198đ

- Thu phí và lệ phí:

69.514.000đ

- Thu khác ngân sách là :

15.861.638đ

- Thu phạt 70% cân đối ngân sách :

10.045.000đ

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là :

37.202.560đ

- Thu thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh là:

135.250.000đ

- Thu nhân dân đóng góp : 272.670.000 đ

272.670.000 đ

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 54%

2.348.494.285đ

- Thuế thu nhập cá nhân (chuyển quyền sử dụng đất):

152.481.000đ

-  Lệ phí trước bạ nhà, đất là:

75.688.900đ

- Thuế giá trị gia tăng:

1.168.223.373đ

- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD:

952.101.012đ

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là:

1.740.154.266 đ

- Thu bổ sung cân đối ngân sách là :

119.611.000 đ

- Thu bổ sung có mục tiêu là:

1.620.543.266 đ

4. Thu kết dư  năm 2012 chuyển sang:

737.829.012 đ

II. PHẦN CHI: TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 LÀ 4.478.847.416 đồng (Bốn tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn bốn trăm mười sáu đồng). Trong đó:

1. Chi Đầu tư  phát triển là:

1.023.858.000đ

2. Chi Thường Xuyên:

3.413.989.416đ

- Chi Dân quân tự vệ:

217.439.576đ

- Chi an ninh trật tự:

104.228.582đ

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

19.764.100 đ

- Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin:

46.345.600đ

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

17.381.000đ

- Chi sự nghiệp y tế:

18.447.316đ

- Chi sự nghiệp kinh tế:

23.923.100đ

- Chi sự nghiệp xã hội:

79.597.952 đ

- Chi  quản lý nhà nước:

1.474.501.633đ

- Chi khối Đảng:

385.142.860 đ

- Chi Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam:

213.382.910đ

- Chi Đoàn Thanh Niên:

90.942.973đ

- Chi Hội Phụ Nữ:

91.641.889đ

- Chi Hội Nông Dân:

72.744.026đ

- Chi Hội Cựu Chiến Binh:

69.256.574đ

- Chi hoạt động các tổ chức hội chữ thập đỏ:

20.269.000đ

- Chi hoạt động các tổ chức hội người cao tuổi:

19.399.700đ

- Chi sự nghiệp môi trường:

73.250.000đ

- Chi sự nghiệp truyền thanh:

7.231.200đ

- Chi  khác:

369.099.425đ

3.Chi dự phòng:

41.000.000đ

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2013

888.173.345đ

 

Tin khác