Site banner

Danh sách người có công đang hưởng chế độ ưu đãi

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI CÓ CÔNG

ĐỊA CHỈ NƠI Ở

THUỘC DIỆN NGƯỜI CÓ CÔNG

THUỘC LỰC LƯỢNG

1

Huỳnh Thanh Bảy

N.Huấn-MT

Thương binh

2

Võ Thị Mừng

N.Huấn-MT

Thương binh

C

3

Trần Văn Em

N.Huấn-MT

Thương binh

CA

4

Phạm Tuấn Kiệt

N.Huấn-MT

Thương binh

5

Nguyễn Văn Dưng

N.Huấn-MT

Thương binh

CA

6

Nguyễn Kim Tùng

N.Huấn-MT

Thương binh

7

Nguyễn Văn Quốc

N.Huấn-MT

Thương binh

8

Trần Sơn Quân

Căn Cứ-MT

Thương binh

9

Nguyễn Văn Chí

Căn Cứ-MT

Thương binh

10

Võ Văn Khuyến

Căn Cứ-MT

Thương binh

11

Nguyễn Văn Khôi

Ấp 5-MT

Thương binh

12

Đặng Ngọc Sáng

Ấp 5-MT

Thương binh

C

13

Trần Văn Như

Ấp 5-MT

Thương binh

14

Dương Văn Vạn

Ấp 5-MT

Thương binh

C

15

Nguyễn Ngọc Dung

Ấp 5-MT

Thương binh

C

16

Mai Thành An

Ấp 5-MT

Thương binh

C

17

Nguyễn Văn Hơn

Ấp 5-MT

Thương binh

C

18

Huỳnh Văn Kiệt

Ấp 5-MT

Thương binh

19

Lê Hồng Minh

Ấp 5-MT

Thương binh

20

Võ Văn Cẩm

Ấp 5-MT

Thương binh

21

Huỳnh Văn Điện

Ấp 5-MT

Thương binh

CA

22

Nguyễn Thị Đạo

Ấp 5-MT

Thương binh

C

23

Huỳnh Thị Lệ

Ấp 5-MT

Thương binh

C

24

Nguyễn Văn Em

Ấp 5-MT

Thương binh

C

25

Lâm Văn Điểu

Ấp 6-MT

Thương binh

26

Nguyễn Thị Thệ

Ấp 6-MT

Thương binh

C

27

Trần Văn Năm

Ấp 6-MT

Thương binh

CA

28

Văn Lộc Tám

Ấp 6-MT

Thương binh

C

29

Lê Thái Mành

Ấp 6-MT

Thương binh

C

30

Trần Văn Sáu

Ấp 6-MT

Thương binh

31

Huỳnh Thị Mai

Ấp 6-MT

Thương binh

32

Bùi Văn Rô

Ấp 6-MT

Thương binh

33

Võ Văn Thơm

Ấp 6-MT

Thương binh

CA

34

Nguyễn Văn Ra

Ấp 6-MT

Thương binh

C

35

Lê Tự Giác

Ấp 6-MT

Thương binh

36

Phạm Văn Déo

Ấp 6-MT

Thương binh

C

37

Trần Văn Lùng

Ấp 6-MT

Thương binh

C

38

Cao Thị Ớt

Ấp 6-MT

Thương binh

C

39

Nguyễn Văn Thạnh

Ấp 6-MT

Thương binh

C

40

Nguyễn Văn Thành

Ấp 6-MT

Thương binh

41

Nguyễn Văn Nhơn

Ấp 6-MT

Thương binh

CA

42

Ngô Thị Tranh

Ấp 7-MT

Thương binh

43

Nguyễn Văn Chà

Ấp 7-MT

Thương binh

C

44

Nguyễn Văn Sên

Ấp 7-MT

Thương binh

C

45

Trần Minh Hoàng

Ấp 7-MT

Thương binh

46

Phạm Văn Lùn

Ấp 7-MT

Thương binh

CA

47

Nguyễn Khắc Sinh

Ấp 7-MT

Thương binh

48

Trần Văn Mịnh

Ấp 7-MT

Thương binh

49

Nguyễn Văn Hiều

Ấp 7-MT

Thương binh

50

Nguyễn Văn Nghĩa

Ấp 7-MT

Thương binh

51

Phan Kim Em

Ấp 7-MT

Thương binh

CA

52

Nguyễn Thị Hẳng

Ấp 7-MT

Thương binh

53

Lê Văn Khoái

Ấp 7-MT

Thương binh

54

Nguyễn Văn Nhứt

Ấp 7-MT

Thương binh

55

Nguyễn Hữu Khoa

Ấp 7-MT

Thương binh

56

Trần Văn Quởn

Ấp 7-MT

Thương binh

57

Nguyễn Văn Hiệp

Ấp Chợ-MT

Thương binh

CA

58

Lê Nhựt Thâu

Ấp Chợ-MT

Thương binh

59

Võ Thị Sương

Ấp Chợ-MT

Thương binh

60

Lê Hoàng Lâm

Ấp Chợ-MT

Thương binh

C

61

Võ Tấn Oai

Ấp Chợ-MT

Thương binh

62

Phạm Minh Thành

Ấp Chợ-MT

Thương binh

63

Lê Văn Đỡ

N.Huấn-MT

Bệnh binh

64

Trần Văn Lang

N.Huấn-MT

Bệnh binh

65

Dương Văn Sắc

N.Huấn-MT

Bệnh binh

66

Nguyễn Văn Hoa

Căn Cứ-MT

Bệnh binh

67

Võ Văn Khuyến

Căn Cứ-MT

Bệnh binh

CA

68

Nguyễn Văn Thu

Căn Cứ-MT

Bệnh binh

69

Pham Thanh Minh

Ấp 5-MT

Bệnh binh

70

Nguyễn Thành Tâm

Ấp 5-MT

Bệnh binh

71

Nguyễn Ngọc Sáng

Ấp 5-MT

Bệnh binh

72

Phan Thị Nhơn

Ấp 6-MT

Bệnh binh

C

73

Phạm Văn Hai

Ấp 6-MT

Bệnh binh

74

Lê Văn Lời

Ấp 6-MT

Bệnh binh

75

Mai Thành On

Ấp 6-MT

Bệnh binh

76

Lê Văn Hoành

Ấp 6-MT

Bệnh binh

77

Nguyễn Thị Hằng

Ấp 7-MT

Bệnh binh

78

Dương Văn Lương

Ấp 7-MT

Bệnh binh

CA

79

Phạm Văn Kiệp

Ấp 7-MT

Bệnh binh

80

Nguyễn Thị Chu

Ấp 7-MT

Bệnh binh

81

Võ Thị Mừng

N.Huấn-MT

CĐHH

C

82

Phạm Minh Ấn

N.Huấn-MT

CĐHH

C

83

Võ Văn Oai

Ấp Chợ-MT

CĐHH

84

Nguyễn Văn Hiệp

Ấp Chợ-MT

CĐHH

CA

85

Võ Văn Khuyến

Căn Cứ-MT

CĐHH

86

Nguyễn Thị Hoảnh

Ấp 5-MT

CĐHH

C

87

Đặng Thị Yến

Ấp 6-MT

CĐHH

C

88

Nguyễn Văn Hiệp

Ấp 7-MT

CĐHH

C

89

Ngô Thị Tranh

Ấp 7-MT

CĐHH

90

Nguyễn Thị Quân

Ấp 7-MT

CĐHH

C

91

Nguyễn Văn Nghĩa

Ấp 7-MT

CĐHH

92

Lê Văn Đạm

Ấp 7-MT

Con CĐHH

 

93

Nguyễn Thị Bỉnh

Ấp 6-MT

CCGĐCM

C

94

Trương Thị Se

Ấp 7-MT

CCGĐCM

C

95

Lâm Thị Đẩu

Ấp 5-MT

Mẹ VNAH

 

Tin khác