Site banner

Công khai điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU-CHI

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015)

I. PHẦN THU: TĂNG THU LÀ 3.619.321.355 ĐỒNG. TỔNG THU SAU ĐIỀU CHỈNH LÀ 8.366.212.355đ (tám tỷ ba trăm sáu mươi sau1 triệu hai trăm mười hai nghìn ba trăm năm mươi lăm đồng). Trong đó:

1. Thu chuyển nguồn năm 2014:

2.061.321.355đ

2. Thu bổ sung có mục tiêu:

917.962.965đ

3. Thu nhân dân đóng góp:

640.000.000đ

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 SAU ĐIỀU CHỈNH LÀ 8.366.212.355đ (tám tỷ ba trăm sáu mươi sau1 triệu hai trăm mười hai nghìn ba trăm năm mươi lăm đồng). Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển:

2.281.000.000đ

2. Chi thường xuyên:

657.449.000đ

- Ủy ban:

235.313.000đ

- Dân quân tự vệ:

39.000.000đ

- Công an:

12.350.000đ

- Đảng ủy:

117.773.000đ

- Mặt trận Tổ quốc:

30.183.000đ

- Đoàn thanh niên:

16.135.000đ

- Hội phụ nữ:

21.476.000đ

- Hội nông dân:

13.820.000đ

- Hội cựu chiến binh:

12.799.000đ

- Hội chữ thập đỏ&người cao tuổi:

6.00.000đ

- Sự nghiệp văn hóa:

10.000.000đ

- Sự nghiệp môi trường:

120.000.000đ

- Chi hỗ trợ ban ATGT

8.000.000đ

Tin khác