Site banner

DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh)

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ

QUY CÁCH

NGUỒN VỐN

01

Bom cát nâng cấp mở rộng nền hạ lộ liên cấp 5-6 giai đoạn 2 với kinh phí: 207.311.334đ

dài 1130m

NS

(100%)

 

02

Đổ bê tông lộ liên ấp 5-6 giai đoạn 2 với kinh phí: 343.013.962đ

Dài 500m, ngang 3m, dày 1,2 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

03

Đổ lộ bê tông vào văn phòng ấp  7 với kinh phí: 288.541.128đ

Dài 350m, ngang 3m, dày 1,2 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

04

Đổ bê tông sân bóng chuyền ấp7 với kinh phí: 25 triệu đồng

Dài 22m, ngang 11m, dày 0,7 tấc

NS

(100%)

 

05

Đổ lệ bê tông lộ tổ 1 ấp Chợ với kinh phí: 185.457.499đ

Dài 350, ngang 2m, dày 1,4 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

06

Đổ bê tông lộ khu 4 ấp Nghĩa Huấn với kinh phí: 522.277.127đ

Dài 930m, ngang 2,5m, dày 1,2 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

Tin khác