Site banner

Danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh)

 

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ

QUY CÁCH

NGUỒN VỐN

01

Bom cát nâng cấp mở rộng nền hạ lộ thanh niên với kinh phí: 337 triệu đồng

dài 2000m

NS

(100%)

 

02

Đổ bê tông lộ tổ NDTQ số 11 ấp Căn cứ với kinh phí: 61 triệu đồng

Dài 203m, ngang 2m, dày 1 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

03

Đổ lộ bê tông lộ tổ NDTQ số 9 ấp Căn cứ với kinh phí: 21 triệu đồng

Dài 90m, ngang 1,5m, dày 1 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

04

Đổ bê tông lộ tổ NDTQ lộ vào mộ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng với kinh phí: 122 triệu đồng

Dài 325m, ngang 2,5m, dày 1 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%) 

05

Đổ lệ bê tông lộ tổ NDTQ số 12 ấp Căn cứ với kinh phí: 40 triệu đồng

Dài 105, ngang 2,5m, dày 1 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

06

Đổ bê tông lộ vào trường tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng với kinh phí: 100 triệu đồng

Dài 92m, ngang 5m, dày 1,4 tấc

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

07

Đổ bê tông 7 con hẽm ấp Căn cứ gồm: hẽm ngân hàng, hẽm Hoàng Thàn, hẽm Trườn Lâm, hẽm Ba Hiền, hẽm Ba Ngọ, hẽm Tám Khía, hẽm 6 Rạng với kinh phí: 308 triệu đồng.

 

Tổng chiều dài 832m

NS

(50%)

NDĐG

(50%)

08

Công trình cầu liên ấp 5-6 với kinh phí: 90 triệu đồng

Dài 11m, ngang 3,3m

NS

(100%)

 

 

Tin khác