Site banner

Thông báo về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Đơn yêu cầu giải quyết của ông Nguyễn Văn Cường ngày 24 tháng 7 năm 2015 được Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tiếp nhận ngày 10 tháng 11 năm 2015. Nội dung: ông Nguyễn Văn Cường yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh giải quyết việc  bà Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh năm 1960, CMND số 320025183, cấp ngày 22 tháng 02 năm 2001 nơi cấp Công an tỉnh Bến Tre, địa chỉ thường trú: 256/1, khu phố 1, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cất giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 371 ngày 06 tháng 12 năm 1997, thửa đất số 744, tờ bản đồ số 1, diện tích 1755 m2, mục đích sử dụng đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm được Ủy ban nhân dân huyệnGiồng Trôm cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cường.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2015 giữa Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh với bà Nguyễn Thị Hồng Châu. Kết quả làm việc: bà Nguyễn Thị Hồng Châu thừa nhận có cất giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 371, thửa đất số 744, tờ bản đồ số 1, diện tích 1755 m2, mục đích sử dụng đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 06 tháng 12 năm 1997 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cường nhưng bà Châu không giao trả lại cho ông Cường.

Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo đến bà Nguyễn Thị Hồng Châu được biết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2015 đến ngày 18 tháng 12 năm 2015 nếu bà không nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh lập thủ tục đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 371, thửa đất số 744, tờ bản đồ số 1, diện tích 1755 m2, mục đích sử dụng đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 06 tháng 12 năm 1997 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cường và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 118, tờ bản đồ số 6, diện tích 2095.1 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm cho ông Nguyễn Văn Cường, vợ Trương Thị Bé Hai theo quy định. Những tranh chấp về sau do Tòa án giải quyết./.

Tin khác