Site banner

Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.

 Kỳ họp lần thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu được nghe Ủy ban nhân dân xã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã trên lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã trên lĩnh vực Pháp chế; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận văn kiện kỳ họp ở các nhóm đại biểu. Kỳ họp lần này có các ý kiến xoay quanh các vấn đề như: tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân nhằm phòng chống vi phạm pháp luật; tình hình xâm nhập mặn sớm cần định hướng cho người dân về chọn giống cây trồng và vật nuôi; xuất hiện nhiều điểm đen rác thải trên đường tỉnh 885; quảng bá nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn; phong trào Thể dục thể thao của xã có chiều hướng giảm mạnh. Các ý kiến được các ngành có liên quan giải trình thỏa đáng.  Tại kỳ họp lần này đã thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Tin khác