Site banner

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 03 tháng 02 năm 2021, Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ I gioiwsi thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham dự.

Theo Thông báo của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 đại biểu ứng cử. Khối Đảng 04 đại biểu; Hội đồng nhân dân 01 đại biểu; Ủy ban nhân dân 01 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 07 đại biểu; Tôn giáo 01 đại biểu; Trường học 01 đại biểu; Tổ chức xã hội 01 đại biểu; Làng nghề 01 đại biểu; Ấp Chợ, ấp Căn Cứ, ấp Nghĩa Huấn mỗi ấp 04 đại biểu; ấp Cái Tắc 03 đại biểu; ấp Bến Đò và ấp Cái Chốt mỗi ấp 02 đại biểu. Chỉ tiêu cơ cấu kết hợp nữ 17 đại biểu, tỷ lệ 39.53%; đại biểu ngoài đảng 5, tỷ lệ 11.6%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi 9, tỷ lệ 20.9%; tái cử 19 đại biểu, tỷ lệ 44.18%./.

Tin khác