Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  909 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 27    tháng  12  năm 2013

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Thứ hai: 30/12

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

 

- Dự tổng kết công tác Bình đẳng giới năm 2013

- Tổ chức hội thi tiếng hát Karaoke lần 6/2013

- Triển khai kế hoạch vận động giải phóng mặt bằng lộ Mỹ Thạnh – Lương Phú

 

 

- Đ/c Chí

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

Thứ ba: 31/12

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

 

- Dự họp kiểm điểm Cấp uỷ

- Dự tổng kết năm 2013 ngành Tài nguyên – môi trường

- Dự tổng kết ngành Y tế năm 2013

 

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn, Quyên

Thứ tư: 01/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Thứ năm: 02/01

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự tổng kết công tác văn hoá, thông tin năm 2013 ở huyện

- Hoà giải tranh chấp lối đi ở ấp Chợ, Căn cứ

- Giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

Thứ sáu: 03/01

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Thành viên Uỷ ban nhân dân tháng 01 năm 2014

- Họp giao ban Công an – Quân sự

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Diễn

                                                                           

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác