Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  423 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  7   tháng  8   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 10/8 đến ngày 15/8/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

10/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH hội ý Ban thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy thông qua hồ sơ phát triển Đảng.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ấp 6.

Tại hộ gia đình

Thứ ba

11/8

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị (10 ngày).

Trường Chính trị tỉnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 18h: Đ/c PCT-KT dự khai giảng lớp thợ nề do Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Trường Trung cấp nghề tổ chức có 25 học viên tham dự học.

 

HT. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh

 

 

Thứ tư

12/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (01 ngày)

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị (01 ngày).

Trường Chính trị tỉnh

 

Thứ năm

13/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (01 ngày).

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị (01 ngày).

Trường Chính trị tỉnh

 

 

Thứ sáu

14/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn nông thôn mới (01 ngày)

HT. Chi Cục thuế

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự sơ kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2015.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị (01 ngày).

Trường Chính trị tỉnh

Thứ bảy

15/8

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác