Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     543 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   02  tháng 10   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

05/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT dự kiểm tra, giám sát công trình Chợ Mỹ Lồng.

Tại Chợ Mỹ Lồng

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn hướng dẫn, tổ chức thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao.

HT. UBND huyện

- 9h: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ, thống nhất phương án thi công lộ.

VP. ấp Căn Cứ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT họp các hộ tiểu thương thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân đột xuất.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn huyện năm 2015.

HT. UBND huyện

 

Thứ ba

06/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 10/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ.

VP. ấp Căn Cứ

 

Thứ tư

07/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ cùng Chi cục thuế huyện làm việc các hộ nợ thuế ngoài quốc doanh

Tại hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang lộ giới tỉnh lộ 885.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

08/10

- 7h30: Đ/c CT + 02 PCT dự hội nghị sơ kết tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2015

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Ngô Văn Muôn và ông Ngô Minh Tân ấp Chợ.

Phòng tiếp dân

 

Thứ sáu

09/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự giải quyết tranh chấp giữa ông Lê Hoàng Lâm và ông Nguyễn Hoàng Long ấp Chợ về lấn chiếm đường cống thoát nước.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công trình lộ hẽm ấp Căn Cứ.

Tại công trình

Thứ bảy

10/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./                                                                      

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác