Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  526 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  25  tháng 7  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 28/7 đến ngày 02/8/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 28/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Ra quân thực hiện ngày vệ sinh môi trường

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

 

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 29/7

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Dự lễ khởi công xây dựng cầu Mỹ Thạnh – Lương Phú

 

- Họp Chi bộ Cơ quan

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Quyên + Chí

Thứ tư:  30/7

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

- Kiểm tra nhà tình thương ở ấp 5 chuẩn bị cho công tác bàn giao

- Ra mắt hoạt động trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã

 

- Triển khai kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

 

Đ/c Chí

Thứ năm: 31/7

- Buổi sáng

 

 

- Dự tập huấn kỹ năng xây dựng Danh mục hồ sơ

ở huyện (01 ngày)

 

- Đ/c Diễn + Quyên

Thứ sáu: 01/8

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự tập huấn kỹ năng xây dựng Danh mục hồ sơ ở huyện (01 ngày)

- Họp mặt hộ cận nghèo

 

- Đ/c Chí

 

- Đ/c Quyên

Thứ Bảy: 02/8

- Buổi sáng

 

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Diễn

                                                                                              

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

                          (đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác