Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  702 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  17  tháng   10  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

20/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Thanh tra huyện đến thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo công dân.

Phòng Tiếp dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch và 02 PCT-UBND dự họp cấp ủy tháng 10/2014.

Phòng họp UBND

- 16h: Đ/c PCT-VH bình nghị hộ nghèo ấp Chợ

Văn phòng ấp Chợ

 

Thứ ba

21/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra công tác phòng chống ma túy 9 tháng đầu năm 2014 (huyện kiểm tra).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham dự tổ chức tiêu hủy tài liệu hết thời hạn bảo quản.

Kho Lưu trữ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra nâng chất ấp văn hóa Căn Cứ.

Văn phòng ấp Căn Cứ

 

 

Thứ tư

22/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2014 hoạt động Hội Sinh vật cảnh.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra nâng chất ấp văn hóa ấp Chợ.

Văn phòng ấp Chợ

- 13h30: Đ/c PCT-VH bình nghị hộ nghèo ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ ông 10 Ngọc

ấp Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra nâng chất ấp văn hóa ấp Cái Tắc.

Văn phòng ấp Cái Tắc

- 15h: Đ/c PCT-KT dự triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phòng họp UBND

Thứ Năm

23/10

 

 

- 7h30: Đ/C PCT-KT triển khai kế hoạch nâng cấp tuyến lộ Thanh niên, lộ Căn Cứ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra nâng chất ấp văn hóa ấp Cái Chốt.

Văn phòng ấp Cái Chốt

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra nâng chất ấp văn hóa ấp Bến Đò.

Văn phòng ấp Bến Đò

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp ranh đất giữa ông Lê Văn Tài và ông Nguyễn Văn Bé Anh ấp Chợ.

Phòng Tiếp dân

 

Thứ sáu

24/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 4 (2015-2020).

Hội trường Trường THCS Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham dự cùng Thanh tra Sở TN-MT, Cảnh sát môi trường làm việc với ông Hiệp, ông Búp về đơn thưa ô nhiễm môi trường hộ ông Phạm Văn Vũ ấp Nghĩa Huấn.

Nhà văn hóa xã

Thứ bảy

25/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

     (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác