Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  682/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  06  tháng 10  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/10 đến ngày 11/10/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

06/10

- 7h: Chủ tịch tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2014 (02 ngày).

Hội trường Trung tâm BDCT huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự lớp tập huấn chăn nuôi gà.

Văn phòng ấp 7

 

Thứ ba

07/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT giám sát công trình bê tông lộ ấp 6

Tại tuyến lộ ấp 6

- 7h30 Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác bình nghị hộ nghèo ở ấp.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự lớp tập huấn kỷ thuật trồng, chăm sóc bưởi da xanh.

Tại hộ ông Phạm Văn Vũ ấp Nghĩa Huấn

 

Thứ tư

08/10

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH tổ chức lớp truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới.

Nhà văn hóa xã

- Đ/c Chủ tịch nghỉ 02 ngày (8, 9/10) để chuẩn bị nội dung dự thi Chủ tịch với công tác Cải cách hành chính.

 

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch nâng cấp tuyến lộ Thanh niên

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác bình nghị hộ nghèo ở ấp.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

09/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 4 (2015-2020).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 5.

Tại hộ chăn nuôi

 

Thứ sáu

10/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự thi Chủ tịch giỏi với công tác cải cách hành chính

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp bình xét hộ nông dân đạt chuẩn mô hình nông dân sản xuất đạt chuẩn 100 triệu/ha/năm.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

11/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác