Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  442 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   21  tháng  8  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

24/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch hội ý Ban thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Chi bộ Công an.

Phòng họp Công an

Thứ ba

25/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp 5

Văn phòng ấp 5

- 8h: Đ/c PCT-KT họp giải quyết vướng mắc trong việc thu phí quản lý Chợ Mỹ Lồng.

Phòng họp UBND

- 9h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng về quy hoạch xã nông thôn mới

 

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp Nghĩa Huấn.

Hộ ông Lê Văn Ngọc

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ Trạm y tế

Trạm Y tế

 

 

Thứ tư

26/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 2 PCT dự kiểm tra nâng chất xã văn hóa.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT giám sát các công trình bê tông lộ ấp.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ấp 6

Tại hộ gia đình

 

 

 

Thứ năm

27/8

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự triển khai kế hoạch bàn giao mặt bằng nâng cấp, mở rộng lộ 885 đoạn qua Mỹ Thạnh

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c PCT-VH họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ 2/9

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết Dự án “Phòng ngừa người chưa vị thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống người chưa vị thành niên VPPL”

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ sáu

28/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra thực hiện ngày vệ sinh môi trường.

Tại tuyến lộ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống văn phòng

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công trình lộ tổ 12, 13 ấp Căn Cứ.

Tại công trình

Thứ bảy

29/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Đại hội Hội Người cao tuổi

Nhà văn hóa

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác