Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  112 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  06  tháng   3  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 09/3 đến ngày 14/3/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

09/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Trung tâm Thông tin điện tử về xây dựng dịch vụ công mức 3.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra hồ sơ nâng chất xã văn hóa.

Phòng họp UBND

Thứ ba

10/3

- Đ/c PCT-VH dự tập huấn công tác quản lý, chăm sóc người tâm thần (5 ngày)

TP-Bến Tre

- 9h: Đ/c Chủ tịch dự họp thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Huyện ủy

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp chuẩn bị nội dung Đại hội cán bộ, công chức.

Phòng họp UBND

Thứ tư

11/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống ISO 9001: 2008 (01 ngày).

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

12/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp HĐND huyện kỳ họp lần thứ 13, khóa X.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự sơ kết thực hiện Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

13/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết quí I Ban chỉ đạo 422.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

14/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

Tin khác