Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 180 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  20  tháng  3  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

23/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c PCT-VH dự lễ trao Visa cho học sinh du học Nhật Bản

TT. Bồi dưỡng

chính trị huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT dự hội nghị triển khai “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2015.

Nhà văn hóa xã

- 14h: Đ/c Chủ tịch họp giải quyết vướng mắc đường cống thoát nước công cộng tại khu vực Công ty TNHH 1 thành viên JY.VINA ấp Nghĩa Huấn.

Phòng họp UBND

Thứ ba

24/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thông qua danh sách phát triển lực lượng DQTV.

Phòng họp UBND

- 8h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH tổ chức họp mặt hộ nghèo năm 2015

Nhà văn hóa xã

 

Thứ tư

25/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp 5

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp Nghĩa Huấn

Tại nhà ông 10 Ngọc

- 14h30: Đ/c PCT-KT dự giao lưu bóng đá mini với Công Đoàn các cơ quan tỉnh.

Sân bóng đá mini

Lương Hòa

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ Trường THCS Mỹ Thạnh

HT.Trường THCS xã

 

 

 

Thứ năm

26/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nhu và bà Hảo ấp Căn Cứ

Phòng tiếp dân

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp sơ kết quí I năm 2015 hoạt động Hội Người cao tuổi

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp Bộ Luật Dân sự sửa đổi.

Phòng họp UBND

Thứ sáu

27/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự hội nghị cán bộ, công chức năm 2015.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV, 84 năm ngày thành lập Đoàn.

Nhà văn hóa

- 13h30: 02 PCT-UBND dự họp Chi bộ Cơ quan

Phòng họp UBND

Thứ bảy

21/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác