Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  155 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  27   tháng  3  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/3 đến ngày 04/4/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

30/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT khám sức khỏe ở huyện.

Bệnh viện huyện

Giồng Trôm

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

Thứ ba

31/3

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT + PCT-VH họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

01/4

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu thuế môn bài.

Tại hộ kinh doanh

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự khởi công nhà tình thương ở ấp 7.

Hộ Phan Tấn Bời

- 9h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy khu vực chợ.

Chợ Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Sơ kết quí I/2015 hoạt động Ban chỉ đạo 422

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Công ty Thành Lợi và một số hộ kinh doanh vải sợi để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc kinh doanh trong Chợ Mỹ Thạnh

Phòng tiếp dân

 

Thứ năm

02/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn cập nhật thông tin (01 ngày)

Trường Chính trị tỉnh

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội Quê Dừa ở 6 ấp.

Văn phòng 6 ấp

 

Thứ sáu

03/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho Chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

04/4

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác