Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  477/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 27  tháng 6  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/6 đến ngày 04/7/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 30/6

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

 

- Hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Tham dự cùng Liên Đoàn lao động huyện kiểm tra hoạt động  Công đoàn cơ sở xã.

- Sở Công thương đến tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Diễn

- Đ/c Chí

Thứ ba: 01/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Giám sát thi công nhà tình thương hộ nghèo ấp 5

- Làm việc củng cố Tổ thông tin 6 ấp.

- Kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 6

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

Thứ tư:  02/7

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Làm việc với ông Lê Văn Tài, Nguyễn Văn Bé Anh ấp Chợ V/v đo đạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phúc tra môi trường cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi ấp Căn cứ, Nghĩa huấn.

 

 

- Đ/c Diễn

 

Đ/c Diễn

 

- Đ/c Chí

Thứ năm: 03/7

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh thiếu niên.

- Họp đóng góp kế hoạch quy hoạch sản xuất nông nghiệp, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

 

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Diễn + Quyên

Thứ sáu: 04/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 7/2014

- Dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 Công an, Quân sự

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Diễn

Thứ Bảy: 05/7

- Buổi sáng

 

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Quyên

                                                                                            

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác