Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  51 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 23  tháng  01  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 26/01 đến ngày 31/01/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

26/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch hội ý đầu tuần UBND

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự họp giao ban khối vận

Phòng họp UBND

Thứ ba

27/01

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT vận động giải phóng mặt bằng tuyến lộ Thanh niên.

Tại hộ dân

- 13h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

28/01

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp bàn xử lý vướng mắc mặt bằng công trình Nhà văn hóa ấp Bến Đò.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn công tác quản lý, chăm sóc người tâm thần.

Xã Mỹ Thạnh An

TP. Bến Tre

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết hoạt động năm 2014 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

HT. UBND huyện

Thứ năm

29/01

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch tăng tốc thu phí bảo trì đường bộ và kế hoạch giải tỏa lòng lề đường và các hẽm vào Chợ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ thi công nhà tình thương ở ấp 7

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp quán triệt chuẩn bị nội dung thực hiện ISO

Phòng họp UBND

Thứ sáu

30/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch dự tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tiếp lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT huyện đến chúc Tết.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

31/01

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

              

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

Tin khác