Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   622  /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  13  tháng  11  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

16/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham gia cùng các ngành chức năng tỉnh, huyện tổng nghiệm thu các hạng mục công trình Chợ Mỹ Lồng.

Chợ Mỹ Lồng

 

Thứ ba

17/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch khảo sát mô hình chăn nuôi dê ở các ấp (01 ngày).

Tại hộ chăn nuôi

- 7h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương ấp 5, 6, Căn Cứ.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp rút kinh nghiệm công tác điều tra bảo hiểm y tế trong dân.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

18/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy tháng 11/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham gia đoàn vận động thành lập Tổ hợp tác bưởi da xanh ấp Nghĩa Huấn.

Hộ nông dân

 

Thứ năm

19/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với các con bà Chu người có liên quan trong việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Phi và bà Liên ấp 7.

Phòng tiếp dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ XII Ban châp hành TW Đảng khóa XI.

HT. Huyện ủy

 

Thứ sáu

20/11

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ “Một cửa”.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c PCT-KT dự nghiệm thu công trình bê tông lộ từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Cái Chốt giai đoạn 1

Tại công trình

Thứ bảy

21/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

 - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./                                                                

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

  Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

Tin khác