Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  497/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  11  tháng  9  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

14/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

-7h30: Đ/c PCT-KT đi học trung cấp chính trị (6 ngày)

Trường chính trị

- 9h: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu Trường Mầm Non

Tại công trình

Thứ ba

15/9

- 7h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương ấp 6

Tại hộ gia đình

 

Thứ tư

16/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tiểu vùng xã Lương Hòa

Đảng ủy xã Lương Hòa

-13h30: Đ/c Chủ tịch dự bàn giao đất cho ông Phương + bà Loan ấp Chợ

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp xét hồ sơ chính sách 290.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

17/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với bà Thu Trang, Hồng Châu và ông Cường về việc cất giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch lễ hội trăng rằm (Trung thu) và kế hoạch cai nghiện ma túy.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

18/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH đưa lực lượng lao động làm cỏ, trồng cây tuyến lộ Mỹ Thạnh – Thuận Điền.

Tại tuyến lộ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy tháng 9/2015.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

19/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác