Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  513 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  18  tháng 7  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 21/7 đến ngày 26/7/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 21/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự họp Hội đồng nhân dân huyện (01 ngày)

- Dự họp giao ban khối vận

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Ch

Thứ ba: 22/7

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

 

- Sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2014

 

- Dự tiếp xúc cử tri điểm ấp 5

- Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 Ngành Thuế.

- Dự tọa đàm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở ấp 7

 

 

 

- Lãnh đạo UBND

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

 

- Đ/c Chí

Thứ tư:  23/7

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Họp Chi bộ Công an

- Ra quân vệ sinh Đền thờ liệt sĩ

- Dự tọa đàm thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở ấp 5

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

Thứ năm: 24/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Tổ chức họp mặt lễ Thương binh liệt sĩ 27/7

- Triên khai kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ

 

- Lãnh đạo UBND

- Đ/c Chí

Thứ sáu: 25/7

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Dự lễ Thương binh liệt sĩ ở huyện

- Họp Chi bộ Cơ quan

 

- Đ/c Diễn

- Đ/c Quyên + Chí

Thứ Bảy: 26/7

- Buổi sáng

 

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Chí

                                                                                             

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

                        (đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác