Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 529 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   25  tháng  9  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

28/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn xây dựng đời sống văn hóa.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giải quyết vướng mắc Chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT + PCT-VH họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

29/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra, hỗ trợ giám sát tình hình thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác tư pháp mốc thời gian từ năm 2014 đến 2015.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

30/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn cập nhật thông tin cho Chủ tịch UBND xã (01 ngày).

Trường chính trị

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu hồi nợ thuế

Tại hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp giải quyết hồ sơ chính sách thờ cúng liệt sĩ.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

01/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Đề án 1-1133).

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

02/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT Họp triển khai kế hoạch vận động thu gôm, xử lý rác thải.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai tuyên truyền về an toàn giao thông.

Nhà Văn hóa xã

- 15h: Đ/c Chủ tịch dự họp Tổ “Một cửa”.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

03/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính

UBND xã

  - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./                                                    

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác