Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  694 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  10  tháng  10  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

13/10

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự thi công tác cải cách hành chính.

Hội trường UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đỗ bê tông lộ khu IV ấp Nghĩa Huấn.

Công trình lộ

ấp Nghĩa Huấn

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 4.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham dự công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường cho 5 hộ dân ấp 5.

Văn phòng ấp 5

 

Thứ ba

14/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác bình nghị hộ nghèo ấp Chợ, Căn Cứ.

Tại văn phòng ấp Chợ và ấp Căn Cứ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Hội trường Trường

THCS Mỹ Thạnh

 

 

Thứ tư

15/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đỗ bê tông lộ ấp 7

Công trình lộ ấp 7

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp sơ kết công tác triển khai thực hiện Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh kiểm tra).

Phòng họp Công an xã

- 13h30: Lãnh đạo UBND dự kiểm tra ấp văn hóa Nghĩa Huấn (huyện kiểm tra).

ấp Nghĩa Huấn

 

 

Thứ năm

16/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

BCH/QS huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch nâng cấp tuyến lộ thanh niên, lộ Căn cứ.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

17/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch Du lịch sinh thái cộng đồng.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 5, Căn Cứ.

Hộ chăn nuôi

Thứ bảy

18/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

 (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

Tin khác