Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 481 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  04  tháng  9 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

07/9

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 9/2015.

Phòng họp UBND

Thứ ba

08/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn xã

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương ấp 6.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp 7 thống nhất biện pháp vận động mở rộng hệ thống nước máy.

Văn phòng ấp 7

 

 

Thứ tư

09/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Trung tâm bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 14h: Đ/c Chủ tịch dự khảo sát, thẩm tra thực tế các tiêu chí đánh giá đề nghị công nhận Đô thị loại V Trung tâm xã Mỹ Thạnh (Tỉnh khảo sát, thẩm tra).

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

10/9

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (tỉnh kiểm tra).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch xét duyệt chính trị tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch vận động thu gôm, xử lý rác

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

11/9

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng xây dựng danh mục hồ sơ và lập hồ sơ hiện hành (01 ngày).

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp xét hồ sơ chính sách.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

12/9

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác