Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  592 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   30  tháng  10   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 02/11 đến ngày 07/11/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

02/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công bê tông lộ ấp 6 (đoạn từ tổ 1 đến tổ 3)

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

03/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018).

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực Đảng ủy làm việc với Hội Nông dân và Ban chấp hành Xã Đoàn.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

04/11

- 7h30: Đ/c PCT-KT vận động giải tỏa mặt bằng tỉnh lộ 885 (Đoạn Mỹ Thạnh).

Hộ dân 02 bên

Tỉnh lộ 885

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương ấp 5, 6, Căn Cứ.

Hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp các hộ tiểu thương vận động đóng phí hoa chi chợ Mỹ Lồng.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-KT vận động giải tỏa mặt bằng tỉnh lộ 885 (Đoạn Mỹ Thạnh).

Hộ dân 02 bên

Tỉnh lộ 885

 

Thứ năm

05/11

- 7h30: Đ/c PCT-KT vận động giải tỏa mặt bằng tỉnh lộ 885 (Đoạn Mỹ Thạnh).

Hộ dân 02 bên

Tỉnh lộ 885

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp các hộ tiểu thương vận động đóng phí hoa chi chợ Mỹ Lồng.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: PCT-KT triển khai kế hoạch thành lập Tổ hợp tác bưởi da xanh.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

06/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 11/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp các hộ tiểu thương vận động đóng phí hoa chi chợ Mỹ Lồng.

Nhà văn hóa xã

Thứ bảy

07/11

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.                                                                 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

 Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

Tin khác