Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  348 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   26  tháng   6   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

29/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c PCT-VH kiểm tra trang trí, dọn vệ sinh khu Đên thờ chuẩn bị lễ Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

Tại khuôn viên Đền thờ

Nguyễn Ngọc Thăng

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự triển khai một số qui định pháp luật có liên quan đến môi trường và triển khai mô hình giám sát cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

 

Nhà Văn hóa

Thứ ba

30/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT tổ chức lễ Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

Tại Đền thờ Lãnh binh

Nguyễn Ngọc Thăng

- 13h30: Đ/c PCT-KT giám sát công trình thi công đường cống thoát nước ấp Căn Cứ.

Tại công trình

 

 

Thứ tư

01/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng khảo sát, lập dự toán nạo vét hệ thống kinh vào mộ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Tại tuyến kinh vào mộ Nguyễn Ngọc Thăng

 

Thứ năm

02/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm.

UBND xã Phong Nẫm

- 14h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT dự giao lưu bóng chuyền với Chi Cục thuế huyện Giồng Trôm.

Tại Sân bóng chuyền

Thứ sáu

03/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh (01 ngày)

Thành phố Hồ Chí Minh

- 7h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ở ấp Nghĩa Huấn

Tại hộ gia đình

- 7h30: Đ/c PCT-KT nghiệm thu công trình bê tông đường vào Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, lộ dài 67m, ngang 3m, kinh phí 34.000.000 đồng.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp công bố giá thu hoa chi chợ Mỹ Lồng.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

04/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

   (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác