Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  247 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  08  tháng 5  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

11/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Đơn vị thi công, Chủ đầu tư công trình trường Mầm Non Mỹ Thạnh

Phòng họp UBND

Thứ ba

12/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã

HT.UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp trung cấp chính trị đợt từ 12/5 đến 21/5/2015.

Trường Chính trị

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công trình đường vào Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng.

Tại công trình

 

Thứ tư

13/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia cùng Đoàn thu hồi nợ quá hạn NHCS huyện.

Tại hộ vay

 

Thứ năm

14/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia cùng Đoàn thu hồi nợ quá hạn NHCS huyện.

Tại hộ vay

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp thống nhất danh sách tham gia Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

15/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH giám sát nhà tình thương ở ấp 7.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 7.

Tại hộ chăn nuôi

Thứ bảy

16/5

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác