Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   67 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 30  tháng 01  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 02/2 đến ngày 07/2/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

02/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch hội ý đầu tuần UBND

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch họp triển khai kế hoạch họp mặt “mừng Đảng, mừng xuân” Ất Mùi 2015.

Phòng họp UBND

Thứ ba

03/2

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tình thương ấp 7.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch tăng tốc thu phí bảo trì đường bộ và kế hoạch giải tỏa lòng lề đường và các hẽm vào Chợ.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

04/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH triển khai thực hiện quy trình ứng dụng ISO 9001: 2008 (01 ngày)

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự buổi tổ chức đối thoại với công dân

Tại Trụ sở tiếp

Công dân tỉnh

 

 

Thứ năm

05/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 02/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

06/2

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Ban hậu cần phân công phục vụ trong buổi họp mặt mừng Đảng, mừng xuân 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch tổ chức họp mặt “mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi” năm 2015.

Nhà văn hóa xã

Thứ bảy

07/2

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

                               Đã ký

Phạm Thanh Diễn

Tin khác