Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 642/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  06  tháng 9  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 08/9 đến ngày 12/9/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

08/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch+02 PCT dự triển khai kết luận hội nghị lần thứ 9 BCH/TW Đảng khóa XI.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự với Thanh tra huyện, Hội đồng đăng ký đất thẩm định các trường hợp khiếu nại đất thổ cư.

Phòng họp UBND

Thứ ba

09/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT Kinh tế khảo sát lập dự toán các lộ hẽm ấp Căn cứ.

Ấp Căn cứ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch+02 PCT dự lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

10/9

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH khảo sát xuất khẩu lao động và vận động BHYT hộ cận nghèo

Văn phòng ấp

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT Kinh tế triển khai kế hoạch giải tỏa Chợ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT kinh tế mời giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Xuân về xây dựng chợ Mỹ Thạnh

Phòng họp UBND

Thứ năm

11/9

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH khảo sát xuất khẩu lao động và vận động BHYT hộ cận nghèo.

Văn phòng ấp

- 7h: Đ/c Chủ tịch+PCT hỗ trợ ấp 5 trồng bông tuyến lộ MT-TĐ đoạn qua ấp 5.

Lộ MT-TĐ

- 13h30: Đ/c PCT-VHXH dự tập huấn tuyên truyền pháp luật cho hộ SX-KD

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT Kinh tế đi công tác ở Hội Khoa học cầu đường tỉnh.

Hội KH cầu đường

Thứ sáu

12/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai Luật Đất đai năm 2013.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh thiếu niên.

Nhà văn hóa xã

Thứ bảy

13/9

- 7h30: Đ/c PCT Kinh tế trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

                       (đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác