Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  536 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 01  tháng 8  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 04 đến ngày 09/8/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Thứ hai: 04/8

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Hội ý Ban Thường vụ

- Hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

- Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm sau kết luận thanh tra ngân sách

 

- Đ/c Diễn

- Lãnh đạo UBND

- Lãnh đạo UBND

Thứ ba: 05/8

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Triển khai thu phí bảo trì đường bộ năm 2014

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 8/2014

 

- Đ/c Chí

- Lãnh đạo UBND

Thứ tư:  06/8

- Buổi sáng

 

- Buổi chiều

 

- Tổ chức ra mắt hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã

- Họp Chi bộ Cơ quan

 

- Lãnh đạo UBND

 

- Đ/c Quyên + Chí

Thứ năm: 07/8

- Buổi sáng

- Buổi chiều

 

- Họp Hội đồng chính sách

- Dự Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Diễn

Thứ sáu: 08/8

- Buổi sáng

 

 

- Buổi chiều

 

 

- Kiểm tra 03 nhà tình thương chuẩn bị bàn giao

- Hỗ trợ ấp 5 trồng bông tuyến lộ Mỹ Thạnh – Thuận Điền

- Kiểm tra công trình thi công nạo vét kinh từ mộ Nguyễn Ngọc Thăng đến rạch Bà Sáu

- Sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

 

- Đ/c Quyên

- Đ/c Chí

- Đ/c Chí

- Đ/c Diễn

Thứ Bảy: 09/8

- Buổi sáng

 

- Trực giải quyết hành chính

 

- Đ/c Quyên

                                                                                               

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

                (đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác