Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 235 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  04  tháng  5  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

04/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 15h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ấp 7.

Tại hộ Phan Tấn Bời

Thứ ba

05/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia cùng Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm huyện.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp 6 để vận động mở rộng mạng lưới cung cấp nước máy.

Văn phòng ấp 6

 

 

 

 

 

Thứ tư

06/5

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự họp bàn một số biện pháp quản lý tốt việc đánh bắt thủy sản có sử dụng công cụ kích điện.

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham dự cùng Đoàn thẩm định huyện thẩm định 02 nhà tình nghĩa ở ấp 5, 6.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với Đoàn thẩm định hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra thực hiện Đề án phục hồi chức năng cho người tâm thần (Cục Bảo Trợ xã hội kiểm tra).

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

07/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Ban Thường vụ làm việc với các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 (01 ngày).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp 7 để vận động mở rộng hệ thống cung cấp nước máy.

Văn phòng ấp 7

 

Thứ sáu

08/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 5/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT nghiệm thu công trình đường vào Trường Tiểu học.

Tại công trình

Thứ bảy

09/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

Tin khác