Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  813 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  28  tháng  11  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điể

 

 

Thứ hai

01/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch hội ý Ban Thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với bà Giúp ấp 5 để giải phóng mặt bằng đường vào cầu Mỹ Thạnh – Lương Phú.

Phòng tiếp dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự trao Quyết định của UBND huyện về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trương Thị Bé và bà Dẽo ấp Chợ.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

02/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra công tác thu phí bảo trì đường bộ ở các ấp.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH Triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

03/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ làm việc thu hồi nợ thuế năm 2014

Tại các hộ nợ thuế

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Nghĩa Huấn giải quyết thắc mắc việc thi công công trình lộ khu IV ấp Nghĩa Huấn.

Phòng họp UBND

 

Thứ Năm

04/12

 

 

- 7h30: Đ/C Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo công tác tôn giáo năm 2014.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp dân lấy ý kiến nạo vét đường thoát nước của Công ty TNHH Một thành viên J.Y Vina

Tại Miếu Bà Đen

ấp Nghĩa Huấn

  Thứ sáu

05/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch họp Thành viên UBND tháng 12/2014.

Phòng họp UBND

 

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp triển khai kế hoạch vận động lộ Thanh niên và các tuyến lộ hẽm ấp Căn Cứ

Phòng họp UBND

Thứ bảy

06/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch kinh tế trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

   (đã ký)

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác