Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  387 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 17  tháng 7  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

20/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với ông Phạm Trung Thiên ấp Nghĩa Huấn và ông Võ Tấn Oai ấp Chợ để xác định ranh đất.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi ủy ấp 5

Văn phòng ấp 5

Thứ ba

21/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT dự tập huấn xây dựng nông thôn mới năm 2015

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

HT. Huyện ủy

 

Thứ tư

22/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra, khảo sát mô hình dân vận khéo thực hiện nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Hội thảo tuyên truyền về xuất khẩu lao động huyện Giồng Trôm năm 2015

Nhà Văn hóa xã

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự giám sát Chi bộ ấp 6.

Văn phòng ấp 6

 

 

Thứ năm

23/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn nghiệp vụ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (01 ngày).

HT. Tỉnh ủy

- 7h30: Đ/c PCT-KT + PCT-VH dự họp Hội đồng nhân dân xã kỳ họp lần thứ 13 khóa X.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ chăn nuôi

 

Thứ sáu

24/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban chỉ đạo 422

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với ông Thái Văn Quí ấp Chợ về việc trồng cây Bạch đàn có nguy cơ ngã đổ vào nhà các hộ dân xung quanh khu vực trên.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

25/7

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

(đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác