Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  262 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  15  tháng  5  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

18/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 5/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

Thứ ba

19/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự khai giảng lớp huấn luyện DQTV tham gia hội thi, hội thao quốc phòng năm 2015

Tại Sân vận động xã

- 9h: Đ/c Chủ tịch dự họp thông tin một số vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện.

UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp thống nhất danh sách tham gia dự án Washoba

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

20/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư với Công ty TNHH Một Thành viên JY. VINA

Tại Công ty

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia cùng Đoàn thu hồi nợ quá hạn NHCS huyện.

Tại hộ vay

 

 

 

Thứ năm

21/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công tác kiểm kê đất đai.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với các hộ liên ranh đất ông Minh ấp Nghĩa Huấn để phục hồi ranh giới thửa đất ông Minh.

Phòng tiếp dân

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự sơ kết thực hiện dự án Washoba.

Phòng họp UBND

 

 

 

Thứ sáu

22/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham cùng Đoàn cưỡng chế thi hành án ông Liêm + bà Phỉ ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ gia đình

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết năm học 2014-2015 Trường Mầm Non

Trường THCS

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự tổng kết năm học 2014-2015 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng

Trường Tiểu học

Nguyễn Ngọc Thăng

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra điểm trang trí Đại hội Đảng bộ xã.

HT. Trường THCS

Thứ bảy

23/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết năm học 2014-2015 Trường THCS.

HT. Trường THCS

- 9h: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

               (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác