Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:206 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 16  tháng 4  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

 

 

Thứ hai

20/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đỗ bê tông đường vào Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng

Tại công trình

- 8h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp triển khai kế hoạch nâng chất ấp văn hóa Nghĩa Huấn.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Chợ, Căn Cứ để triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015.

Văn phòng ấp

Thứ ba

21/4

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự lễ phát động và triển khai chiến dịch ra quân phòng trừ bệnh chổi rồng hại nhãn.

UBND Xã Phong Nẫm

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ xã.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp triển khai kế hoạch giao lưu với Công đoàn cơ sở Thị trấn Sa Rài (tỉnh Đồng Tháp).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia nghiệm thu hố xí tự hoại dự án Washoba.

Tại hộ gia đình

 

 

Thứ tư

22/4

- 7h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Công ty Thành Lợi về vấn đề thu gôm, xử lý rác khu vực Chợ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự đo đạt đất của ông Lê Văn Tài ấp Chợ.

Tại hộ ông Lê Văn Tài

 

Thứ năm

23/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét hồ sơ người có công

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp CB. Công an

Phòng họp Công an

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Nghĩa Huấn, 5, 7 để triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2015.

Văn phòng ấp

 

Thứ sáu

24/4

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm định kỳ năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ở ấp 7.

Tại hộ gia đình

Thứ bảy

25/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đình Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp Nghĩa Huấn.

Nhà ông Lê Văn Ngọc

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác