Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 371 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   10  tháng 7  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

13/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 8h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn giám sát mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng.

Xã Mỹ Thạnh An

TP-Bến Tre

Thứ ba

14/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra, chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra, giám sát thực hiện thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần năm 2015.

 

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp công bố Quyết định tuyển dụng chức danh Quản lý nhà nước về công tác trẻ em, giảm nghèo và xã hội

 

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

15/7

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Tài nguyên-môi trường và triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2015

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch tổ chức lễ Thương binh liệt sĩ 27/7.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

16/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tiểu vùng xã Lương Quới

Văn phòng Đảng ủy

Xã Lương Quới

- 7h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ về việc vận động vốn bê tông các lộ hẽm.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban chỉ đạo 422.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

17/7

- 7h30: Thanh tra tỉnh đến thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự nghiệm thu công trình bê tông đường vào Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng và đường bê tông từ tổ 17 đến tổ 21 ấp Nghĩa Huấn

Tại công trình

Thứ bảy

18/7

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

(đã ký)

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác