Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:191 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  10  tháng  4  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 13/4 đến ngày 18/4/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

13/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn công tác quản lý, chăm sóc người tâm thần (thời gian 3 ngày 13, 14, 15/4/2015).

Thành phố Bến Tre

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với ông Nguyễn Văn Bé Anh ấp Chợ có liên quan đến việc đo đạt đất của ông Lê Văn Tài theo Quyết định của UBND huyện.

Phòng họp UBND

Thứ ba

14/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện giai đoạn 2012-2014.

Khối vận huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự kiểm tra công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 ( 01 ngày).

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

15/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quí I/2015.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015; kế hoạch giải tỏa chợ.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

16/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết quí I năm 2015 Ban hoạt động Ban chỉ đạo ATGT, PCCC.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch thực hiện mô hình dân vận khéo nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

17/4

- 7h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp 7 về công tác giảm nghèo

Văn phòng ấp

- 9h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình thương ở ấp 7.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch đi công tác ở Phòng Nội vụ huyện.

Phòng Nội vụ

Thứ bảy

18/4

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

              

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác