Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  122 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  13  tháng 3  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

16/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Công ty Thành Lợi về giá thu phí chợ.

Phòng họp UBND

Thứ ba

17/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Bến Đò về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng ấp 5

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Chợ về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng ấp Chợ

Thứ tư

18/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 3/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng ấp Căn Cứ

 

Thứ năm

19/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Cái Tắc về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng ấp 7

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Nghĩa Huấn về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Tại nhà ông Vũ

ấp Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự sơ kết thực hiện Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

Thứ sáu

20/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự hội nghị cán bộ, công chức năm 2015.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Chi ủy ấp Cái Chốt về thu phí bảo trì đường bộ và dự kiến quy hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng ấp 6

Thứ bảy

21/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác