Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  312 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  05  tháng  6  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

08/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c Chủ tịch làm việc với Ủy ban nhân dân huyện bàn kế hoạch khánh thành Cầu Mỹ Thạnh – Lương Phú

Phòng họp UBND

Thứ ba

09/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị (từ ngày 9 đến 19/6/2015).

Trường Chính trị tỉnh

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động tuyên truyền hộ dân thực hiện Dự án Washoba ấp Nghĩa Huấn

Tại hộ Lê Văn Ngọc

 

 

 

Thứ tư

10/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự đối thoại với công dân của UBND tỉnh.

Phòng tiếp dân

UBND tỉnh

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia hỗ trợ giám sát thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần.

UBND xã Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị triển khai các văn bản có liên quan đến các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

TT. Bồi dưỡng chính trị

huyện Giồng Trôm

- 18h: Đ/c PCT-KT dự tiếp xúc cử tri ấp Chợ.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

11/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động thu hồi nợ vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Tại hộ vay

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ Trần Hoàng Sơn

 

Thứ sáu

12/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động tuyên truyền hộ dân thực hiện Dự án Washoba ấp 7.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Sở Xây dựng khảo sát tình hình triển khai Đề án công nhận đô thị loại V.

Phòng họp UBND

- 18h: Đ/c PCT-VH dự tiếp xúc cử tri ấp Căn Cứ

Văn phòng ấp

Thứ bảy

13/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 8h: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT dự khánh thành Cầu Mỹ Thạnh – Lương Phú

Tại công trình

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

          (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác