Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  362 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  03  tháng 7  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

06/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 7 năm 2015.

Phòng họp UBND

Thứ ba

07/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT tham dự diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015 (tập diễn)

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Công ty Công trình Đô thị tỉnh về công tác thu gôm, vận chuyển rác thải.

 

Tại Công ty

 

Thứ tư

08/7

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH hỗ trợ Đoàn thu hồi nợ vay quá hạn Ngân hàng chính sách huyện.

Tại hộ vay

 

 

Thứ năm

09/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT tham dự diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thạnh năm 2015 (tổng diễn tập thử lần cuối) 1 ngày.

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện.

HT. UBND huyện

Thứ sáu

10/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT tham dự diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thạnh năm 2015.

Trường THCS

Mỹ Thạnh

Thứ bảy

11/7

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

                 (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

Tin khác