Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  604  /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  06  tháng  11  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 09/11 đến ngày 14/11/2015)

Thời gian

Nội dung công việc và địa điểm

 

Thứ hai

09/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực (Phòng họp Ủy ban)

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân (Phòng họp Ủy ban)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự và Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh (Trường THCS)

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp triển khai kế hoạch diệt lăng quăng (Hội trường lớn UBND huyện)

 

Thứ ba

10/11

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch diệt lăng quăng (Phòng họp Ủy ban)

- 8h: Đ/c PCT-KT hỗ trợ làm việc với các hộ nợ thuế ngoài quốc doanh (tại hộ kinh doanh)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 3 ấp 5, 6, 7 (Nhà văn hóa ấp Cái Tắc)

 

 

Thứ tư

11/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra mô hình dân vận khéo cấp tỉnh, nội dung “Ba không, ba nên, ba cần” bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Phòng họp Ủy ban)

- 8h: Đ/c PCT-VH dự triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 (Hội trường lớn UBND huyện)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 7 (Nhà văn hóa ấp Cái Tắc)

 

Thứ năm

12/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp triển khai thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước (Hội trường lớn UBND huyện)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp đất giữa ông Phi và bà Liên ấp 7 (Phòng tiếp dân)

 

Thứ sáu

13/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tiểu vùng Đảng ủy xã Lương Hòa (Đảng ủy xã Lương Hòa)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch khảo sát mô hình kinh tế có hiệu quả (Hộ dân)

Thứ bảy

14/11

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự bàn giao nhà tình nghĩa hộ chính sách ấp 6.

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính

    - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.                                                         

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

  Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác