Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  326 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  12  tháng   6   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

15/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” năm 2015.

HT. UBND huyện

Thứ ba

16/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

HT.UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra chuẩn quốc gia Trạm y tế 6 tháng đầu năm 2015

Trạm Y tế xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch “mùa hè xanh”.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự bóc thăm thi đấu giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần 4/2015.

Phòng khách UBND

 

Thứ tư

17/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ thi công nhà tình thương ở ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ Nguyễn Thị

Xuân Châu

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia vận động thu hồi nợ vay Ngân hàng chính sách.

Tại hộ vay

 

Thứ năm

18/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy tháng 6/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri 3 ấp 5, 6, 7.

Đình ấp 5 Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự khai mạc giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần 4/2015.

Tại Sân vận động

 

Thứ sáu

19/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự triển khai kế hoạch tổ chức ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

20/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác