Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  41  /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  16  tháng  01  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 19/01 đến ngày 24/01/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

19/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy tháng 01/2015.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị ở Trường Chính trị tỉnh (3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21/01).

Trường Chính trị

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp triển khai Chỉ số cải cách hành chính UBND xã.

HT. UBND huyện

Thứ ba

20/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất để giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà Lê Thị Dẽo ấp Chợ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp triển khai Chương trình tuyển lao động làm việc tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tiếp xúc cử tri ở ấp 5.

Văn phòng ấp

 

 

Thứ tư

21/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công tác Công an và Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2015

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH tiếp xúc cử tri ấp 6

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự họp kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường.

HT. UBND huyện

 

Thứ năm

22/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở năm 2014

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri ấp 7

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết hoạt động công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014.

HT. UBND huyện

- 18h: Đ/c Chủ tịch dự sinh hoạt Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật.

 UBND xã

 

Thứ sáu

23/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 cấp huyện

BCH/QS huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp sơ kết Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp chấm điểm thi đua Cụm tiểu vùng 1.

UBND xã

Phong Nẫm

Thứ bảy

24/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

               

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

Tin khác