Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  549 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   09  tháng  10  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

12/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ thông xe Cầu Phong Nẫm.

Tại công trình Cầu

Phong Nẫm

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c PCT-KT họp Tổ giám sát môi trường.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

13/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT học lớp Trung cấp chính trị (theo lịch học) thời gian 10 ngày.

Trường Chính trị

- 13h30: Đ/c PCT-VH giám sát tiến độ thi công nhà tình nghĩa, tình thương ấp 6.

Tại hộ gia đình

 

Thứ tư

14/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH kiểm tra cơ sở thờ tự văn hóa (Chùa Thạnh Nam) ấp Chợ

Tại Chùa Thạnh Nam

(ấp Chợ)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH kiểm tra cơ sở thờ tự văn hóa (Thánh thất Cao Đài) ấp Căn Cứ.

Tại Thánh thất

(ấp Căn Cứ)

 

Thứ năm

15/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH kiểm tra cơ sở thờ tự văn hóa (Thánh thất Cao Đài) ấp Nghĩa Huấn.

Tại Thánh thất

(ấp Nghĩa Huấn)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH kiểm tra công nhận Đình Mỹ Thạnh đạt chuẩn văn hóa.

Tại Đình Mỹ Thạnh

(ấp 5)

 

 

Thứ sáu

16/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban thẩm định cho vay, xử lý nợ khó đòi Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban chỉ đạo 422.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

17/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch Văn hóa trực giải quyết hành chính

UBND xã

   - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.                                       

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác