Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  755 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  07  tháng  11  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 10/11 đến ngày 15/11/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

10/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác QSĐP cuối năm 2014.

BCH/QS xã

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiêm ngừa sởi, Rubella tại Trường Tiểu học.

Trường Tiểu học

Nguyễn Ngọc Thăng

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

11/11

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công công trình bê tông lộ Tổ 1 ấp Chợ

Tại công trình ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp bàn một số vấn đề liên quan đến công tác thu phí bảo trì đường bộ năm 2014.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự hội thảo chuyên đề “an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất các sản phẩm từ tinh bột”.

Sở Công thương

 

Thứ tư

12/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai kế hoạch tổ chức khánh thành các công trình xây dựng trên địa bàn xã và kế hoạch nâng cấp lộ Thanh niên.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c PCT-KT dự tập huấn cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch – Vệ sinh môi trường.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp Tổ thu gôm rác thãi.

Phòng họp UBND

Thứ Năm

13/11

 

- 7h30: Đ/C Chủ tịch dự tổng kết năm 2014 hoạt động Ban chỉ đạo 422.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp tổng kết năm 2014 hoạt động Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo.

Phòng họp UBND

Thứ sáu

14/11

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp xét hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng đăng ký đất xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

15/11

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b

 

    (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác